E-Mail: firstcriticalcarenephrology@gmail.com

Postal Adress:  Faculty of Medicine-Cairo University

                           Internal Medicine Department

                           Internal Medicine hospital

                           Kasr A Ainy St-Cairo- Egypt

                           11562


Contact person: Prof. Yasser Abdelhamid
                            dyabdelhamid@kasralainy.edu.eg


Organization: Purespot events management
                        0020 226721944 
                        info@egepure.org